Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Alice Velková – Non-elite Behaviour of Elites. Extra-marital Relationships, Illegitimate Children and Divorce in the Families of Deputies and Senior Civil Servants in the Second Half of the 19th Century and the First Half of the 20th Century [Neelitní chování elit. Mimomanželské vztahy, nemanželské děti a rozvody v rodinách poslanců a vyšších státních úředníků ve druhé polovině 19. století a první polovině 20. století.]

Daniela Mârza – Kinship and personal ties as part of the power networks amid the parliamentary elites in interwar Transylvania [Příbuzenské a osobní vazby jako součást mocenských sítí mezi parlamentními elitami v meziválečném Sedmihradsku]

Alice Velková – Josef Viktorin Krofta (1845–1892)

Věra Slováková – Moravské manželky českých státních úředníků v druhé polovině 19. století

Ovidiu Emil Iudean, Andrei Florin Sora – What are in-laws for? Kinship networks and the electoral process in Transylvania during the late 19th and early 20th centuries [K čemu jsou příbuzní? Příbuzenské sítě a volební proces v Sedmihradsku na konci 19. a počátku 20. století]

Georgi Diana Lutz – A comparative prosopography of the German parliamentarians from Transylvania and Bohemia elected between 1867–1938 [Srovnávací prosopografie německých členů parlamentu ze Sedmihradska a Čech zvolených v letech 1867–1938]

Klára Hulíková – Možnosti analýzy sociálních sítí pro studium a vizualizaci rodinných a sociálních vazeb historických elit
 
Věra Slováková – Sňatky z rozumu? Nevěsty českých úředníků v druhé polovině 19. století
 
Alice Velková – Více než genealogická schémata. Význam rekonstrukce rodinných vztahů pro historický výzkum

Martin Klečacký – Methodical Approaches into Research of Mixed Marriages of Elite Social Groups (Bohemia, Second Half of the 19th Century) [Metodické přístupy k výzkumu smíšených manželství elitních sociálních skupin (Čechy, druhá polovina 19. století)]

Judit Pál, Vlad Popovici – The Political Role and the Public Image of the Parliament in Hungary and Romania before and after World War I: A Comparative Approach [Politická role a veřejný obraz parlamentu v Maďarsku a Rumunsku před a po první světové válce: komparativní přístup]

Alice Velková – Interethnic Marriages of State Officials in Bohemia in the 2nd Half of the 19th Century [Mezietnické sňatky státních úředníků v Čechách ve 2. polovině 19. století]

Alice Velková, Věra Slováková – The Phenomenon of Stepfamilies among Members of Bohemian Political and Administrative Elites in the 2nd Half of the 19th Century [Fenomén nevlastních rodin u příslušníků českých politických a správních elit ve 2. polovině 19. století]

Vlad Popovici, Angela Lumezeanu – Structured data in qualitative historical research [Strukturovaná data v kvalitativním historickém výzkumu]

Georgi Diana Lutz – A comparative perspective on the demographic aspects of Bohemia and Transylvania between 1867–1918 [Srovnání demografických aspektů v Čechách a Sedmihradsku v letech 1867–1918]

Judit Pál, Vlad Popovici – The multifaceted identity of state and county officials in Transylvania (19th to early 20th centuries) [Mnohotvárné identity státních a župních úředníků v Sedmihradsku (19. století – počátek 20. století)]

Ana Victoria Sima – Education and Kinship among the Romanian Political Deputies in Transylvania at the time of the Austro-Hungarian Monarchy [Vzdělání a příbuzenské vztahy mezi rumunskými politickými poslanci v Sedmihradsku v době rakousko-uherské monarchie]

Marius Eppel – Cooperation, Evolution and Personal Relationship within the Transylvanian Orthodox Elite (1867–1918). Case studies [Spolupráce, vývoj a osobní vztahy v rámci transylvánské ortodoxní elity (1867–1918). Případové studie.]

Judit Pál, Vlad Poppovici – Representative assemblies and executive institutions in Transylvania in the aftermath of the First World War (late 1918 to mid 1920) [Zastupitelské sbory a výkonné instituce v Sedmihradsku po první světové válce (konec roku 1918 až polovina roku 1920)]

Alice Velková – Deputies and bureaucrats. Personnel connection of the legislative and executive power in the second half of the 19th century [Poslanci a úředníci. Personální propojení zákonodárné a výkonné moci ve druhé polovině 19. století]

Ana Victoria Sima – How much did the wives matter? The role of wives and their families in the Transylvanian Romanian deputies political careers (1861–1918) [Jak moc záleželo na manželkách? Úloha manželek a jejich rodin v politické kariéře rumunských poslanců v Sedmihradsku (1861–1918)]

Hana Sedláčková – Reflexe prezentace podnikatelských aktivit tří generací rodiny Liebiegů na stránkách dobového tisku

Vlad Popovici, Angela Cristina Lumezeanu – Facts or Factoids? Employing Digital Prosopography in the Study of Mid- and Upper Classes in Transylvania (mid-18th to mid-20th centuries): Benefits and Caveats. [Fakta nebo faktoidy? Využití digitální prosopografie při studiu středních a vyšších tříd v Transylvánii (od poloviny 18. do poloviny 20. století): Přínosy a omezení.]

Vlad Popovici – Instrumente digitale în cercetarea genealogică şi prosopografică a Transilvaniei epocii moderne [Digitální nástroje v prozopografickém a genealogickém výzkumu Transylvánie v moderní době]

Judit Pál, Vlad Popovici – The Professionalization of the Administrative Elite in Transylvania after 1918 [Profesionalizace správní elity v Sedmihradsku po roce 1918]

Ovidiu Iudean – Legal Elites and Nation-building in Nineteenth- and Early Twentieth-century Transylvania [Právní elity a budování národa v Sedmihradsku v devatenáctém a na počátku dvacátého století]

Alice Velková – Remarriage and Stepfamilies of Members of the "New Elites" – Bohemia in the 2nd Half of the 19th Century [Opakované sňatky a nevlastní rodiny příslušníků "nových elit" – Čechy ve 2. polovině 19. století]

Judit Pál – Aristokratie und Politik: die siebenbürgische Aristokratie und ihre familiale Netzwerke [Aristokracie a politika: sedmihradská aristokracie a její rodinné sítě]

Ana Victoria Sima, Marius Eppel – Social Origin, Denominational and Family Networks among the Romanian Political Elite in Transylvania. Case Study: Greek-Catholic Politicians (1861–1918) [Sociální původ, denominační a rodinné sítě mezi rumunskou politickou elitou v Sedmihradsku. Případová studie: Řeckokatoličtí politici (1861–1918)]

Alice Velková – The research database of Bohemian elite groups: sources and approaches. [Výzkumná databáze českých elitních skupin: prameny a přístupy]

Klára Hulíková Tesárková, Barbora Janáková Kuprová – Where the past meets the present: the use of modern statistical methods in the analysis of historical data [Kde se minulost setkává se současností: využití moderních statistických metod při analýze historických dat]

Angela Lumezeanu, Judit Pál, Vlad Popovici – Accommodating Family Relationships into a Historical EAV Database Model. The Members of the Hungarian Parliament Elected in Transylvania (1866–1918) and their Families: Sources, Challenges, Solutions [Zapracování rodinných vztahů do historického modelu databáze EAV. Poslanci uherského parlamentu zvolení v Sedmihradsku (1866–1918) a jejich rodiny: Prameny, výzvy, řešení]