Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

V rámci projektu se zaměřujeme na konceptní úředníky politické správy, které vnímáme jako skupinu osob s výraznými rozhodovacími pravomocemi při výkonu státní správy. Jako konceptní úředník totiž mohl být přijat pouze kandidát s vysokoškolským vzděláním. Ve velké většině případů šlo o absolventy právnických fakult některé z rakouských univerzit. Pouze toto vzdělání totiž mladému úředníkovi umožňovalo, aby ve své služební kariéře mohl dosáhnout i vedoucích míst a s tím spojeného vlivu, sociální prestiže i odpovídajícího hmotného zabezpečení.

Politická správa představovala ve struktuře předlitavské i československé veřejné správy nejdůležitější složku, páteřní síť, na kterou byly navázány všechna ostatní, specializovaná správní odvětví – především policejní, školské, poštovní, ale částečně i církevní správa, pošty, báňské úřady, či justice. Klíčovou roli politické úřady hrály i při komunikaci se samosprávnými svazky – obcemi a jejich starosty, okresními zastupitelstvy či zemským výborem. Úkolem politické správy bylo nejen zajistit řádný výkon vnitřní správy po celé zemi, ale i dohlédnout na dodržování všech platných právních norem a aplikaci nově přijatých vládních opatření. Za tímto účelem fungovala po celém státě poměrně hustá síť úřadů I. instance – okresních hejtmanství, po roce 1918 okresních politických správ, resp. okresních úřadů v čele s okresními hejtmany, kterým byly nadřízeny úřady II. instance (místodržitelství či zemské vlády, po roce 1918 zemské politické správy, resp. zemské úřady). V nejvyšším stupni politickou správu řídilo ministerstvo vnitra.

Do projektu jsme jako členy správních elit zařadili úředníky, kteří dosáhli hodnostní třídy umožňující jim buď samostatně vést okresní úřad, nebo řídit některé z oddělení zemského úřadu. Tuto hranici v rámci rakouského systému dvanácti tříd (nejnižší byla XI. třída, nejvyšší I. třída, ve které se nacházel např. ministerský předseda) představovala VIII. hodnostní třída. Sledujeme proto pouze konceptní úředníky, kteří v letech 1868–1918 dosáhli v rámci statusu konceptních úředníků politické správy v Čechách VIII. hodnostní třídy a služebního titulu místodržitelského tajemníka či vrchního okresního komisaře. V této třídě se mohli stát jednak správci některého z okresních hejtmanství (a později povýšit přímo na okresního hejtmana), případně zastupovat vedoucího některého z místodržitelských oddělení. Vedle nich jsme do našeho výběru zařadili i představitele úřadů úzce spojených s politickou správou - ředitele Policejního ředitelství v Praze a referenty zemské školní rady (např. zemské školní inspektory).

Jelikož po roce 1918 došlo k několika vlnám hromadného povyšování, které již nebylo spojené s přeložením na vedoucí místo a jímž se rozvolnilo spojení mezi získanou hodnostní třídou a zastávanou služební pozicí, soustředíme se již jen na úředníky ve vedoucích pozicích přednostů okresních politických správ a vedoucích oddělení na zemské politické správě.

Hodnostní třída

Služební titul 1873–1918

Služební titul 1919–1926

XI.

místodržitelský konceptní praktikant

koncipient politické správy

X.

místodržitelský koncipista

koncipista politické správy

IX.

okresní komisař

okresní komisař

VIII.

místodržitelský tajemník

vrchní okresní komisař

vrchní okresní komisař

VII.

okresní hejtman

okresní hejtman

VI.

místodržitelský rada

rada politické správy

V.

dvorní rada

ministerský rada

vládní rada

IV.

místodržitelský viceprezident

viceprezident politické správy

III.

místodržitel 

prezident politické správy

 

Při identifikaci těchto osob vycházíme v první řadě ze Slovníku představitelů politické správy v Čechách (Praha 2020) a dále z pravidelně publikovaných statusů úřednictva politické správy, případně přímo z archivních fondů Prezidia místodržitelství, Prezidia zemského úřadu a Prezidia ministerstva vnitra uložených v Národním archivu v Praze.

Přesné poznání služební dráhy jednotlivého úředníka je pro nás důležité nejen pro vyhodnocení úřední kariéry a jejích možných průniků s osobním a rodinným životem jedince, ale i pro samotnou rekonstrukci vztahových sítí. Státní úředníci představovali jednu z nejvíce mobilních skupin obyvatelstva a o vysokoškolsky vzdělaných úřednících toto platí dvojnásob. Stát měl zájem na tom, aby lidé, kterým v budoucnu svěří rozhodování v otázkách vnitřní správy, nabyli co nejvíce zkušeností a získali co nejširší rozhled ve všech správních agendách. Proto byly u konceptních úředníků v prvních letech služby zcela běžné velmi časté teritoriální přesuny, služební přesuny, s čímž souvisí i obtížné zjištění sňatku úředníka (na rozdíl od armády totiž státní úředník nemusel své nadřízené žádat o souhlas, pokud chtěl vstoupit do manželství), stejně jako dohledání všech manželských potomků.

Na rozdíl od přesně daného počtu poslaneckých mandátů nedokážeme v tuto chvíli ještě určit konečný počet úředníků, kteří se stanou objektem našeho zájmu. Vzhledem k tomu, že se od roku 1868 postupně narůstal počet okresů v Čechách (z původních 79 na 102 v roce 1918) a že se postupně navyšovaly i počty úředníků sloužících na zemské centrále v Praze, předpokládáme nejsilnější zastoupení zkoumaných jedinců v nejmladších kohortách narozených po roce 1861.