Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Konference: Evropská konference historických sociálních věd, Göteborg, 12.–15. 4. 2023

28. 04. 2023
Barbora Janáková

IMG_7321

Hned do úvodního bloku byl zařazen panel Alice Velkové s názvem Changing Patterns in Upper Social Strata Families in Central Europe (19th to Mid-20th Centuries) [Měnící se vzorce v rodinách vyšších sociálních vrstev ve střední Evropě (19. až polovina 20. století)]. Spolu s ní sekci předsedal přední odborník na sociální a hospodářské dějiny Peter Teibenbacher. Setkání otevřela Luminita Dumanescu s příspěvkem Rural Elite and Demographic Behavior at the Turn of 20th Century Transylvania [Venkovské elity v Sedmihradsku a jejich demografické chování na přelomu 19. a 20. století]. Dále vystoupil Gábor Koloh s prezentací Clergy Mobility in Central Hungary in the Interwar Period [Mobilita kněží ve středním Maďarsku v meziválečném období] a Irena Selisnik a Ana Cergol Paradiž s příspěvkem Postwar Ljubljana: Elite Transformation after First World War [Poválečná Lublaň: Transformace elit po první světové válce]. Na závěr promluvila Alice Velková o Changes in Demographic Behaviour in Families of Elite Social Classes in 19th Century Bohemia [Změny demografického chování v rodinách elitních společenských vrstev v Čechách v 19. století]. Po zaznění všech vystoupení přidal svoje komentáře Peter Teibenbacher a následně diskutovali účastníci i hosté o úskalích výzkumu elit.,

20230412_143646

20230412_143938

Druhý panel organizovaný naším týmem proběhl také v rámci prvního konferenčního dne. Na starost jej měli Judith Pál a Martin Klečacký a v roli diskutéra Vlad Popovici. Ploscaru Nelu Cristian představil svůj výzkum týkající se The Institution of the Prefecture in Romania (1864–1892): Between Political Networks and Social Relations of Patronage [Instituce prefektury v Rumunsku (1864–1892): Mezi politickými sítěmi a sociálními patronátními vztahy]. Následně přednesla svůj příspěvek s názvem Changes in the Recruitment of Transylvanian Local Government Representatives (Lord Lieutenants) during and after the First World War [Změny v náboru představitelů sedmihradské samosprávy (vrchních županů) během první světové války a po ní] Judit Pál. Další člen našeho týmu Andrei Sora měl prezentaci s názvem A Path to an Ascending Career: The "Delegated Prefects" in Transylvania, 1918–1928) [Cesta k vzestupné kariéře: „delegovaní prefekti“ v Sedmihradsku, 1918–1928]. Na závěr promluvil Martin Pekár na téma The Nature and Role of State Representatives in the Para-fascist Regime of the Slovak State (1939–1945) at the Regional and Local Level [Povaha a role státních představitelů v parafašistickém režimu Slovenského štátu (1939–1945) na regionální a místní úrovni]. Živou diskusi zahájil svými komentáři Vlad Popovici a pak se přidali i další návštěvníci sekce.

20230414_180019

IMG_20230412_083942_127

V sekci Framing & Negotiating Family [Vytváření and přetváření rodin], kterou vedly Margareth Lanzinger a Dalia Lenarte, zazněla prezentace Georgi D. Lutz Familial Demographic Aspects of the German Parliamentarian Elite from Bohemia and Transylvania between 18671938 [Rodinné demografické aspekty německé parlamentní elity z Čech a Sedmihradska v letech 1867–1938]. Daniela Mârza vystoupila v rámci panelu Kinship Systems and Families (Network Family and Demography) [Příbuzenské systémy a rodiny (síť Rodina a demografie)] s příspěvkem Family Networks as Instruments of Power – Elite Women, Kinship and Public Life in Transylvania, 18501920 [Rodinné sítě jako nástroje moci – elitní ženy, příbuzenství a veřejný život v Sedmihradsku v letech 1850–1920]. Vedl jej Siegfried Gruber a jako diskutér vystoupil Paul Puschmann. Poslední z našeho týmu přednesli svůj referát Social Mobility of Members of Parliament in Bohemia and Transylvania in the Late Habsburg Monarchy [Sociální mobilita poslanců v Čechách a Sedmihradsku v závěrečných letech habsburské monarchie] Vlad Popovici a Věra Slováková v rámci panelu Social Mobility II [Sociální mobilita II], který měla na starosti Joana-Maria Pujadas-Mora. Kromě dvou zorganizovaných panelů a prezentací se členové našeho týmu zúčastnili také dalších setkání. Vlad Popovici se ujal role předsedajícího v bloku s názvem The Swedish, Ukrainian, and Russian Elites in the Time of the Great Northern War and Its Aftermaths [Švédské, ukrajinské a ruské elity v době velké severní války a jejích následků]. Andrei Sora byl požádán, aby vedl sekci Regulating Transnational Landownership after Trianon [Regulace nadnárodního vlastnictví půdy po Trianonu].

IMG_20230412_085836_472

IMG_20230412_102810_983

Kromě odborného programu organizátoři připravili pro účastníky konference společenský večer v göteborském koncertním sále, který představoval nejen skvělou příležitost pro navazování kontaktů, ale také možnost lépe se seznámit se švédskou kulturou. Členové našeho týmu společně strávený čas využili i k pracovním setkáním a diskusím o dalším směřování výzkumu. Konference v Göteborgu byla velmi vydařenou akcí, na níž vystoupilo přes 1200 historiků a dalších odborníků na sociální vědy.