Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Workshop: Kariéra v politice, politika jako kariéra. Vývoj v Evropě v 19. a na počátku 20. století, Praha, 14.–15. 11. 2022

01. 12. 2022
Barbora Janáková

V polovině listopadu zorganizovali členové našeho týmu další úspěšnou událost s mezinárodní účastí. Na workshop Careers in politics, politics as a career. Developments in 19th and early 20th century Europe [Kariéra v politice, politika jako kariéra. Vývoj v Evropě v 19. a na počátku 20. století] přijeli odborníci z osmi evropských zemí, Izraele a USA. Setkání se uskutečnilo v prostorách Masarykova ústavu a archivu AV ČR v Praze.

20221114_172604

Workshop zahájili Rudolf Kučera a Martin Klečacký, zástupci Masarykova ústavu, úvodním slovem. Jako první vystoupil Robert Luft s přednáškou na téma Staatsmänner, Beamte, Honoratioren, Intellektuelle und Berufspolitiker. Zu Lebenswegen und zu politischen Karrieren im Wiener Parlament vor 1914 [Státníci, úředníci, hodnostáři, intelektuálové a profesionální politici. O životních cestách a politických kariérách ve vídeňském parlamentu před rokem 1914]. Poutavým způsobem mluvil o osudech mužů, kteří měli klíčový vliv na chod habsburské monarchie. Následující část otevřel Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze. Zástupci Rakouské akademie – Anatol Schmied-Kowarzik, Richard Lein, Stephan Kurz – věd pak uvedli dva nové svazky ze série edic protokolů předlitavské ministerské rady. Kromě knižní podoby má toto dílo také podobu digitální, která je badatelům volně dostupná na webových stránkách akademie.

20221115_111953

20221115_162055

Na začátku druhého jednacího dne představili Alice Velková a Martin Klečacký metody a cíle našeho projektu. V rámci prvního panelu vystoupila Daniela Mârza s výzkumem o rodinných a osobních vazbách parlamentních elit v meziválečném Sedmihradsku. Poté se Zoltán Taschek věnoval osudům maďarského katolického kněze a politika Józsefa Vasse. Druhý panel, jenž moderoval Andrei Sora, zahájila Ela Bauer prezentací o židovských novinářích, kteří se stali politiky. Lothar Höbelt na ni navázal a promluvil o novinářích a prvních profesionálních politicích v habsburské monarchii. V rámci třetího panelu přednášel Franz Adlgasser o právnících a byrokratech mezi členy rakouského parlamentu. Lukas Moll analyzoval význam rodinných struktur pro profesionalizaci politiky v Německého císařství. Profesionalizace byla také jedním z témat příspěvku Ireny Selišnik, ve kterém zkoumala politické elity v Kraňsku. Během poslední části workshopu – kulatého stolu, jemuž předsedal Vlad Popovici – vystoupili Szilvia Czinege, Alice Velková, Adrian-Bogdan Ceobanu, László Vörös, Amirpasha Tavakkoli a James McSpadden. Každý z přednášejících představil osudy jednoho politika a na nich pak ukázal různé faktory, které ovlivňovaly kariérní růst a sociální mobilitu obecně. Podobně jako po předešlých panelech, i po závěrečné části se rozhořela živá debata. Účastníci workshopu diskutovali o problémech s pramennou základnou, zejména pak s využitím autobiografií, o vlivu vzdělání, profesního zaměření a osobních a rodinných vazeb na politickou kariéru jednotlivce.

IMG_20221115_090553_383

Díky příznivé epidemiologické situaci nebylo nutné volit hybridní formu celé události. Odborníci uvítali možnost osobní účasti, která je mnohem vhodnější pro vědecký dialog a navazování kontaktů. V zasedací místnosti vládla přátelská atmosféra a setkání badatelů z mnoha zemí přineslo řadu nových podnětů a nečekaných odhalení o podobnosti ale také různorodosti zkoumaných oblastí. Členové našeho týmu plánují publikování vybraných příspěvků v tematickém čísle mezinárodního časopisu. Program workshopu je k dispozici zde.